Status prawny

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Stołecznego Warszawy. Biblioteka posiada osobowość prawną, działa na podstawie:

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.)
Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13 poz. 123 z 2001 roku późn. zm.)
Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z 1997 roku z późn. zm)
Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.
Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 255 poz. 2561).

STATUT

Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Dział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, zwana dalej „Biblioteką", działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.);
3) niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Organizatorem Biblioteki jest m.st. Warszawa, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Biblioteka jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, posiadającą osobowość prawną.
3. Biblioteka podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.
4. Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Biblioteki.
5. Siedzibą oraz terenem działania Biblioteki jest m.st. Warszawa.
6. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem, a do sygnowania zbiorów
używa pieczęci okrągłej z herbem m.st. Warszawy w środku i nazwą w otoku.

Dział II
NADZÓR

§ 3. 1. Nadzór nad działalnością Biblioteki, z zastrzeżeniem ust. 2, realizują organy m.st. Warszawy w zakresie ich kompetencji.
2. Czynności nadzoru w zakresie kompetencji przyznanych Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wykonują Rada i Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Współdziałanie Biblioteki z innymi bibliotekami wchodzącymi w skład sieci bibliotecznej podlega merytorycznemu nadzorowi sprawowanemu przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego w zakresie:
1) gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów;
2) sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych;
3) działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek;
4) wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

Dział III
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 4. Celem Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców m.st. Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.
§ 5. Do zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego
terenu działania;
2) wypożyczanie zbiorów bibliotecznych do domu, udostępnianie na miejscu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
4) popularyzacja książek i czytelnictwa;
5) sprawowanie nadzoru nad wypożyczalniami, udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej;
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców;
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
8) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej m.st Warszawy oraz upowszechniania wiedzy i kultury;
9) kształtowanie postaw społecznych dzieci i młodzieży;
10) promowanie działalności i usług Biblioteki w grupach czytelniczych i społecznościach lokalnych;
11) popularyzacja dorobku twórczego patrona Biblioteki oraz wiedzy o jego życiu.
§ 6. 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie o bibliotekach.
2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki oraz wysokość opłat w przypadkach przewidzianych w ustawie o bibliotekach określa regulamin nadany przez Dyrektora.

Dział IV
ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 7. 1. Dyrektor kieruje Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Organizatora w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. W Bibliotece może zostać utworzone jedno stanowisko Zastępcy Dyrektora.
4. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po uzyskaniu opinii Organizatora.
§ 8. 1. W Bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy, pracowników administracji i obsługi.
2. W Bibliotece mogą być zatrudnieni w razie potrzeby specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.
3. Wobec pracowników Biblioteki czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.
§ 9. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 10. 1. Siedziba główna Biblioteki mieści się przy ul. Gawędziarzy 8 w Warszawie.
2. Dyrekcja Biblioteki mieści się przy ul. Gawędziarzy 8 w Warszawie.
3. Biblioteka prowadzi:
1) oddziały:
a) Wypożyczalnię dla Dzieci i Młodzieży Nr 51 przy ul. Gawędziarzy 8,
b) Wypożyczalnię dla Dorosłych i Młodzieży Nr 55 przy ul. Gawędziarzy 8;
2) filie:
a) Wypożyczalnię dla Dorosłych i Młodzieży Nr 57 przy ul. Chełmżyńskiej 27/35,
b) Wypożyczalnię dla Dorosłych i Młodzieży Nr 61 przy ul. Niedziałkowskiego 25.;
4. Szczegółowy zakres działania oddziałów i filii określa regulamin organizacyjny, o którym mowa w § 9.

Dział V
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 11. 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
2. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną oraz nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
§ 12. 1. Działalność Biblioteki finansowana jest z dotacji Organizatora, przychodów własnych, środków otrzymywanych od osób fizycznych i osób prawnych oraz z innych źródeł.
2. Sprawozdanie finansowe Biblioteki podlega zatwierdzeniu przez organ wykonawczy Organizatora.
3. Dyrektor przedkłada roczne sprawozdanie finansowe za poprzedni rok do dnia 31 marca Organizatorowi w celu jego zatwierdzenia.
4. Do Dyrektora należy decyzja o podziale zysku i pokryciu straty.
§ 13. Biblioteka może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w celu finansowania działalności określonej w § 5, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Dział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 14. Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać Organizator w trybie i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.
§ 15. Zmian Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 grudzień 2018 17:40 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 grudzień 2018 17:41 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 grudzień 2018 17:42 Super User