Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Status prawny

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Stołecznego Warszawy. Biblioteka posiada osobowość prawną, działa na podstawie:

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.)
Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13 poz. 123 z 2001 roku późn. zm.)
Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z 1997 roku z późn. zm)
Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.
Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 255 poz. 2561).

Podkategorie