RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Administrator danych osobowych
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, 04-401 Warszawa, ul. Gawędziarzy 8 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 255 39 99. 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Pani/Pan może się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług. 
  
Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna
1. Dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c. RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
2. Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne; 
3. Numer telefonu Czytelnika może być przetwarzany na podstawie zgody (dopuszczalna jest forma ustna) w następujących celach: 
a. powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, 
b. powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych i zarezerwowanych materiałów, 
c. wysyłania monitów oraz powiadomień. 
4. Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane są w celu realizacji procesu monitoringu wizyjnego. 
  
  
Kategorie odbiorców danych
W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionym celu, odbiorcami danych osobowych mogą być: 
· organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
· inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Biblioteką przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Biblioteki. 
  
Okres przechowywania danych
Okres przechowywania danych wynosi: 
1. Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony. 
2. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia. 
3. Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym. 
4. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody. 
5. Dane osobowe w postaci wizerunku pozyskanego z monitoringu wizyjnego przechowywane są na serwerach Biblioteki przez okres 7 dni. 
 
Przysługujące Pani/Panu prawa, w tym prawo do sprzeciwu 
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie odbywa się ma podstawie zgody - może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
Przetwarzanie i udostępnianie danych
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
Udostępnianie danych nie jest przewidywane poza obowiązkami ustawowymi uprawnionych organów.